Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Groot-Rijnmond 2024-2027

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Iedereen die opgroeit verdient dezelfde kans om zich te ontwikkelen. Daar dromen we van. Maar helaas is het nog niet de realiteit. In de regio Zuid-Holland Zuid zien we nog steeds veel kansenongelijkheid. Hoeveel kansen je krijgt in het leven, wordt voor een groot deel bepaald door waar je geboren bent. Door wie je ouders zijn. Of er voldoende geld is thuis. Of je mensen kent die je verder kunnen helpen. We zien een kloof tussen verschillende groepen in de bevolking. Opgroeien met minder kansen, hee e ect op allerlei gebieden van je leven. Dit alles vinden wij niet eerlijk en daarom gaan we er iets aan doen.

Stichting Coöperatiekring Groot Rijnmond streeft naar gelijke kansen voor iedereen die opgroeit in regio Groot Rijnmond. We zien opgroeien als de tijd die nodig is totdat je je leven zo zelfstandig mogelijk kunt leiden. Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Groot Rijnmond bekijkt hoe het gaat in de regio. Op basis daarvan steunen we projecten die kansengelijkheid bevorderen. We kiezen de projecten die zo goed mogelijk passen bij onze inhoudelijke prioriteiten en activiteiten.

De stichting is opgericht in het voorjaar van 2022. Eind 2022 zijn we gestart met de financiering van de eerste projecten, de eerste zijn daar al van afgerond. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, wat we van plan zijn te doen en hoe we dat de komende jaren gaan aanpakken. Als het nodig is, kunnen we het tussendoor bijstellen.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Groot Rijnmond wil bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid van jeugdigen die opgroeien in de regio Groot Rijnmond.

Visie
Wij willen graag leven in een gebied waar iedereen met dezelfde kansen kan opgroeien. Hier kunnen we aan bijdragen, doordat we een groep mensen verzamelen die dat allemaal willen. Zo kunnen we samen meer impact maken en een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep realiseren. We geloven dat we impact kunnen maken door naar verschillende leefgebieden te kijken. Denk bijvoorbeeld aan school, werk, relaties, gezondheid, wonen, zingeving en financiën.

Statutaire doelstelling
SCGR streeft naar bevordering van gelijke kansen voor jeugdigen die opgroeien in de regio Zuid-Holland Zuid.

Het bestuur zorgt dat contact is met goede doelen die hierin actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die misschien voor financiering in aanmerking komen.

Op www.cooperatiekring.nl publiceren we alle activiteiten en updates. Ook vind je daar informatie over de organisatie en het bestuur.

3. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

Wat vinden we de komende drie jaar het belangrijkst? Dat is alles wat de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen verkleint en de kansengelijkheid verbetert voor iedereen die opgroeit in onze regio. Daarbij kijken we naar een aantal dingen:

  • Hoe draagt het project bij aan kansengelijkheid?
  • Hoe groot is de impact die het project maakt?
  • Hoe urgent is het probleem dat we ermee oplossen?
  • Hoe blijft het effect ook nadat de financiële bijdrage stopt?
  • Is het voor dit project niet ergens anders mogelijk om financiering te krijgen?
  • Zijn de projecten die we steunen eerlijk verdeeld over onze regio?
  • Dragen de projecten bij aan verschillende leefgebieden van jeugdigen?
  • Hebben de projecten ook aandacht voor “zachte waarden’ zoals het vergroten van vertrouwen en zelfbeeld van jeugdigen?
  • Zijn er vergelijkbare projecten in onze regio en wat maakt het project bijzonder of anders?
  • Op welke manier is veiligheid van de deelnemers geborgd (denk aan VOG van de betrokkenen of andere manieren om veiligheid te garanderen)?

We verdiepen ons in het thema en leren zo bij. We organiseren expertsessies en bijeenkomsten voor onze deelnemers. We werven deelnemers. We werven en kiezen projecten die we financieel gaan steunen.

4. Werven van inkomsten

We dragen bij door het geven van geld, advies en vrijwilligerswerk. We volgen de projecten en zorgen voor een goede evaluatie zonder teveel rapportage-eisen aan de projecten die we steunen.

Stichting Coöperatiekring Groot Rijnmond is een geefkring die potentiële deelnemers via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. We streven naar 100 deelnemers die zich voor meerde jaren vastleggen zodat we met elkaar een betrokken en duurzaam verband vormen.

Deelnemers leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000,- in. Stichting Coöperatiekring Groot Rijnmond steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijk doelen of projecten in regio Groot Rijnmond. Die kiezen we door te stemmen waarbij elk lid één stem heeft, ongeacht de hoogte van de bijdrage. Ook zogenaamde stille steuners zijn welkom. Zij voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan bijeenkomsten deel te nemen. De werving van de deelnemers vindt in eerste instantie plaats in het netwerk van Rabobank Zuid-Holland en het bestuur.

5. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met deelnemers. De
bestuurders voeren hun taken onbezoldigd uit en treden af volgens een rooster van aanen
aftreden.

5. Beheer financiën en bestedingen

SCGR heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de deelnemers en eventuele overige baten. Er zal een bedrag aan voorzieningen aangehouden worden om aan vastgelegde verplichtingen te voldoen.

Elk kalenderjaar wordt door een stemronde onder bestuur en deelnemers minimaal één project gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met deze organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten. Hierin worden de voorwaarden voor de bestedingen van de donatie vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt en beheert het vermogen volgens de heersende normen en zoals vastgelegd in de statuten.