Criteria voor het aanvragen van een bijdrage voor jouw idee, activiteit of project in Limburg.

Artikel 1 Waarom bestaat deze regeling?

Deze regeling bestaat zodat betrokken particulieren en/of organisaties die zich willen inzetten voor gelijke kansen voor kinderen in Limburg financiële steun kunnen krijgen voor concrete projecten.

Artikel 2 Wanneer kan ik een bijdrage krijgen?

Je kunt een bijdrage krijgen voor een project als de activiteit voldoet aan deze eisen:

 • Limburgse kinderen/jongeren tot 23 jaar doen nieuwe, leerzame ervaringen op en krijgen kansen zich verder te ontwikkelen.
 • Er ontstaan bij voorkeur nieuwe ontmoetingen en verbindingen.
 • Het project leidt bij voorkeur tot een duurzaam aanbod.
 • Er is een haalbare en sluitende begroting met dekkingsplan.
 • De toekenning is kansrijker bij projecten waar tevens cofinanciering geworven is.
 • Denk aan projecten waarbij ingezet wordt op bestaanszekerheid, sport en cultuurdeelname, het onderwijs of juist het opdoen van levenservaringen.

Artikel 3 Wie kan een bijdrage aanvragen?

 • Eenzelfde project wordt maximaal twee keer financieel ondersteund. De tweede keer moet er toegevoegde waarde zijn in de vorm van vernieuwing, verbetering of verdieping van het project. Groei in cofinanciering is daarbij een pré.
 • Bij alle aanvragen is het wenselijk wanneer de aanvrager zorgt voor cofinanciering van het project. Bij aanvragen van meer dan € 10.000,- euro is dit een pré.

Artikel 5 Hoe doe ik een aanvraag?

 1. Heb je een idee voor een project? Dien je projectplan inclusief begroting en dekkingsplan in via de ‘aanmeldknop goede doelen’ op de website www.cooperatiekring.nl/Limburg. Vermeld daarbij jouw contactgegevens.
 2. We toetsen eerst of je aanvraag voldoet aan alle eisen. Als dat zo is, dan beoordeelt het bestuur in eerste instantie je aanvraag. Bij positief advies wordt je project voorgelegd aan de deelnemers en word je mogelijk uitgenodigd om je project te komen toelichten. Indien nodig wordt aanvullende informatie gevraagd.
 3. Beoordeling en toekenning van de aanvragen zal op 2 momenten in het jaar plaatsvinden. In oktober en april van elk kalenderjaar, houdt hier rekening mee bij de start van je project.

Wij maken onderscheid in grootte van aanvragen:

Aanvragen < € 10.000,-

 • Schriftelijke aanvraag via website.
 • Dekkende begroting meesturen.
 • Cofinanciering is een pré.
 • Bonnen en facturen kunnen worden opgevraagd.
 • Het kan zijn dat we als coöperatie naar de voortgang van het project informeren. Op verzoek en afspraak eventueel met deelnemers een bezoek brengen, moet bespreekbaar zijn.
 • Bij uitingen/communicatie over het project, vinden we het fijn als we als financierende partij genoemd worden d.m.v. het gebruik van ons logo.
 • Indien er tijdens het project wordt afgeweken van de gestelde doelen, hetzij in looptijd, aantal deelnemers, financiën, etc., dienen we hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • We houden ons het recht voor om, indien daar aanleiding toe is, (een deel van) de toegekende sponsoring/bijdrage terug te vorderen. Denk hierbij aan grove afwijking t.o.v. ingediende plannen, bestuurlijk wanbeheer, etc.

Aanvragen > € 10.000,-

 • Schriftelijke aanvraag via website.
 • Dekkende begroting meesturen.
 • Cofinanciering is een pré.
 • Uiterlijk 6 maanden na afloop ontvangen we een schriftelijke verantwoording van het project, in de vorm van een rapportage inclusief financieel verslag.
 • Het kan zijn dat we als coöperatie naar de voortgang van het project informeren. Op verzoek en afspraak eventueel met deelnemers een bezoek brengen, moet bespreekbaar zijn.
 • Bij uitingen/communicatie over het project, vinden we het fijn als we als financierende partij genoemd worden d.m.v. het gebruik van ons logo.
 • Indien er tijdens het project wordt afgeweken van de gestelde doelen, hetzij in looptijd, aantal deelnemers, financiën etc, dienen we hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 • We houden ons het recht voor om, indien daar aanleiding toe is, (een deel van) de toegekende sponsoring/bijdrage terug te vorderen. Denk hierbij aan grove afwijking t.o.v. ingediende plannen, bestuurlijk wanbeheer, etc.

Artikel 6 Wie beoordeelt de aanvragen voor een donatie?

Het bestuur beoordeelt alle aanvragen in eerste instantie en maakt een selectie uit ingediende aanvragen, welke wordt voorgelegd aan de deelnemers, die uiteindelijk de definitieve keuze maken. Het besluit van de leden is definitief, aanvragers gaan akkoord met deze regel.

Artikel 7 Hoe worden de aanvragen voor een donatie beoordeeld en vastgesteld?

We geven alleen een donatie als het project voldoet aan deze eisen:

 • De aanvraag voldoet aan de eisen van artikel 2.
 • Het project moet aansluiten bij wat er leeft en waar behoefte aan is. Een grote groep mensen moet het project of de activiteit steunen.
 • Het project of de activiteit moet plaatsvinden in Limburg. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken, mits het ten goede komt van Limburgse kinderen.
 • Er is bereidheid om het idee of het project verder toe te lichten aan het bestuur en het te presenteren tijdens de ledenbijeenkomst.
 • De hoogte van het toe te kennen bedrag, hangt af van de beoordeling van je aanvraag.
 • Je krijgt de donatie alleen voor kosten die je echt maakt en voor het doel waarvoor je de aanvraag hebt ingediend.
 • We betalen de donatie nadat de deelnemers het besluit definitief hebben genomen.

Artikel 8 Wanneer gaat deze regeling in en wanneer stopt deze regeling?

 1. Deze regeling gaat in op 1 juni 2023.
 2. Deze regeling stopt op het moment dat de deelnemers hebben besloten om geen geld
  meer te doneren.

Het bestuur van de coöperatiekring Limburg houdt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien en/of te wijzigen.