Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente

1. Inleiding en termijn

Elke jeugdige verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Ondanks het breed gedeelde gelijke-kansen-ideaal in onze samenleving is er in de Achterhoek en Twente, net als in de rest van Nederland, een toenemende kansenongelijkheid bij jeugdigen als gevolg van bestaande en verdiepende scheidslijnen. Kansenongelijkheid ontstaat en wordt vergroot op allerlei sleutelmomenten in een mensenleven – bij de zwangerschap en vanaf de geboorte, in de eerste levensjaren, op school, bij de stap naar een vervolgopleiding en naar de arbeidsmarkt. Niet iedere jeugdige kan meedoen en niet iedere jeugdige heeft een eerlijke kans om zich te ontwikkelen door achtergrond, thuissituatie, financiën, de wijk waarin het opgroeit en door mechanismen in de samenleving. Het onderwijs wordt gezien als een motor voor persoonlijke groei en kansengelijkheid. Steeds duidelijker wordt dat kansengelijkheid in de context van het onderwijs een inspanning vraagt van onderwijs, overheid én samenleving. Een groep burgers en bedrijven in de Achterhoek en Twente wil vanuit de samenleving ook iets doen aan het bevorderen van kansengelijkheid in deze regio. Daarom hebben zij hun krachten gebundeld in de Coöperatiekring Achterhoek-Twente.

Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente streeft naar bevordering van gelijke kansen voor jeugdigen (van 0 tot en met 27 jaar) in Achterhoek en Twente. De coöperatiekring ondersteunt daartoe goede doelen en projecten die daaraan bijdragen.

De stichting is opgericht in september 2023 en start begin 2024 met de uitvoering van haar beleid. In dit beleidsplan staan onze missie, visie, doelstelling, kernactiviteiten en werkwijze voor de periode 2023- 2026. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Ons motto: Met KrAchT kun je meer bereiken

Missie
Het bevorderen van kansengelijkheid in het opgroeien van jeugdigen in de Achterhoek en Twente. Onder kansengelijkheid verstaan wij het voorkomen of opheffen van invloed van achtergrondfactoren die maken dat een deel van de jeugdigen in onze regio zich niet naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen en ontplooien tijdens hun schoolloopbaan en studie.

Visie
Krachten bundelen = impact maken
Elke jeugdige in de Achterhoek en Twente moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid in onze regio, geloven wij dat we met een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken.

Waar je wieg staat, heeft invloed op je latere arbeidsmarktpositie
Kansenongelijkheid begint en stopt niet bij het basis- en middelbaar onderwijs. Ook in en rond universiteiten en beroepsopleidingen is sprake van kansenongelijkheid. Al voordat een kind naar de basisschool gaat, en zelfs al voor de geboorte, zijn er omstandigheden aan te wijzen die van invloed zijn op de ontwikkelingskansen die een kind vroeger of later in het leven krijgt. Als jongeren tijdens het opgroeien minder mogelijkheden krijgen of die minder goed kunnen benutten, kan dit doorwerken in zowel de overgang van basisschool naar middelbare school naar een vervolgopleiding, als naar de arbeidsmarkt en latere loopbaanmogelijkheden. In ons streven naar kansengelijkheid richten we ons daarom op het bevorderen van mogelijkheden voor kinderen, jongeren, studenten en jongvolwassenen die de arbeidsmarkt betreden of hier toegang tot willen verkrijgen (jeugdigen van 0 jaar tot 27 jaar).

Verminderen van kansenongelijkheid vraagt om een brede blik
Bij kansenongelijkheid spelen veel factoren – los, accumulatief of in interactie – een rol. Dat zijn niet alleen factoren in en rond het onderwijs, maar ook in de wijk en in de samenleving, zoals het overzicht van de 30 meest belangrijke factoren in het rapport ‘Kansengelijkheid in het onderwijs’ van het Jonker Verweij Instituut laat zien. Van al deze factoren is veelvuldig in onderzoek aangetoond dat zij kunnen leiden tot kansenongelijkheid van jeugdigen in het onderwijs en de fase daarna. In de beoordeling van geschikte projecten kijken we daarom met een brede blik naar initiatieven die kansengelijkheid willen bevorderen in onze regio.

Goed geven doe je met hoofd en hart
Goed geven is niet gemakkelijk, want er is een enorm aanbod van goede doelen. Welk goed doel is het meest effectief of meest urgent? Ook persoonlijke drijfveren kunnen een rol spelen bij het maken van een keuze. ‘Goed geven’ zien we als een ontwikkelingsproces waarin we naast kennis en rapporten van deskundigen ook ons oor te luister leggen bij ervaringsdeskundigen die met dit thema dagelijks aan de slag zijn. Tot slot is de steun/keuze van onze deelnemers voor een project doorslaggevend.

Deelnemers betrokken houden is een nevendoel
Het zijn onze deelnemers die ervoor zorgen dat we onze doelstelling kunnen waarmaken. Een nevendoel van het bestuur is deze betrokkenheid te waarborgen en te continueren.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen van jeugdigen van 0 tot 27 jaar in de regio Achterhoek-Twente door het financieel ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente steunt initiatieven in de regio Achterhoek-Twente. Daarbij horen ook landelijke initiatieven van de gezamenlijke coöperatiekringen die de doelgroep in onze regio ten goede komen.

Werkwijze

 • Het bestuur maakt regelmatig een analyse van de situatie in de regio, zodat zij een beeld krijgt welke initiatieven impact kunnen hebben.
 • Het bestuur nodigt zelf goede doelen en initiatieven uit om met voorstellen te komen die via andere bronnen geen of onvoldoende financiering kunnen krijgen. Het is niet mogelijk om zonder uitnodiging een financieringsaanvraag te doen.
 • Het bestuur heeft basisvoorwaarden geformuleerd waaraan donatieaanvragen moeten voldoen.
 • Het bestuur is transparant over de wijze waarop goede doelen en initiatieven worden benaderd en over de criteria waarop projecten worden beoordeeld voordat ze voor stemming voorgelegd worden aan de participanten.
 • Elk kalenderjaar wordt met een stemronde onder participanten minimaal één initiatief gekozen. Elke participant heeft 1 stem ongeacht het bedrag van deelname.
 • Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de besteding van de donatie worden vastgelegd.
 • Het bestuur organiseert jaarlijks tenminste één bijeenkomst met alle participanten waarin ze onder meer haar bevindingen, plannen en resultaten toelicht.

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit voor 2023-2026 is het bevorderen van kansenongelijkheid voor jeugdigen in de regio Achterhoek-Twente. Uitgangspunten voor de thematische focus zijn: a) urgentie in het veld b) de mogelijke impact in termen van de mate waarin bij jeugdigen ontwikkelingsmogelijkheden en -kansen bereikt worden en lange termijn effecten c) aantal kinderen dat bereikt wordt d) synergie met andere initiatieven.

In de periode 2023-2026 zal het bestuur door verdieping en verder leren over de problemen en achtergronden van kansenongelijkheid in de regio een verdere focus aanbrengen in het geefbeleid. De thematische focus voor de eerste beleidsperiode zal vorm krijgen met input van (ervarings-) deskundigen uit de regio. Participanten die een bijdrage hierin willen leveren, kunnen dit kenbaar maken zodat ze erbij betrokken kunnen worden.

Het overzicht van de 30 meest belangrijke factoren die samenhangen met kansenongelijkheid van het Jonker Verweij Instituut zal behulpzaam zijn bij het aanbrengen van een focus in ons geefbeleid.

Kernactiviteiten van het bestuur

 • Verdiepen in en leren over het thema kansengelijkheid en de achtergronden daarvan;
 • Organiseren van expertsessie en bijeenkomsten voor (potentiële) participanten;
 • Werven en betrokken houden van participanten;
 • Werven, selecteren en kiezen van beneficianten;
 • Bewaken van de kwaliteit van donatieaanvragen die voor stemming voorgelegd worden;
 • Bijdragen in de vorm van financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden;
 • Monitoren en evalueren beneficianten;
 • Uitvoeren van PR activiteiten om regionale bekendheid te genereren en behouden.

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente is een geefkring die potentiële deelnemers via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste jaar streeft de kring naar minimaal 30 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000 in per deelnemer.

Deelnemers zijn particulieren en organisaties, veelal wonend of werkend in de regio Achterhoek-Twente. Het bestuur kan zonder opgaaf van redenen personen of bedrijven die zouden willen participeren, weigeren.

De werving van de eerste lichting deelnemers vindt plaats binnen het netwerk van Rabobank Twente-Achterhoek en het bestuur.

Namen van participanten worden niet openbaar gemaakt.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met deelnemers.

Bestuurssamenstelling

 • June Nods Voorzitter
 • Martijn van Veelen Penningmeester
 • Rob Zwiers secretaris
 • Eddy Klement bestuurslid PR & Communicatie
 • Jan Smudde bestuurslid participanten
 • Andrea van Schie  bestuurslid projecten
 • Rita Lubbers algemeen bestuurslid

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers en overige baten. Er wordt een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves aangehouden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. Dit betekent dat nagenoeg de gehele inleg aan donaties wordt besteed

De stichting steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijke doelen of projecten in haar regio die via een stemming door deelnemers wordt/worden gekozen

Het bestuur beheert, borgt en monitort het vermogen volgens de heersende normen en zoals vastgelegd in de statuten.

Geen van de bestuurders of de deelnemers kan over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijk accountant, boekhouder of administratiekantoor.

8. Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemers door middel van een jaarverslag en een activiteitenverslag waarin onder meer het resultaat van de activiteiten wordt beschreven. Daarnaast worden de deelnemers tussentijds via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Jaarverslag en activiteitenverslag worden geplaatst op deze website.