Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Fryslân

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Iedere baby wordt gelijk geboren. Maar daarna heeft niet ieder kind dezelfde kansen. Daar kunnen kinderen zelf (nog) niets aan doen. Er zijn vele oorzaken te noemen, op macro en microniveau.

Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van kinderen.
Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Maar aan bovenstaande constateringen alleen heeft een kind niet veel.

Stichting Coöperatiekring Fryslân streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen in Friesland. Met dit voor ogen wil het bestuur projecten financieel faciliteren die hieraan bij dragen. De stichting is opgericht in het najaar van 2021 en start in 2022 met de uitvoering van activiteiten. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2021 – 2024. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Fryslân beoogt het bevorderen van kansengelijkheid van kinderen in de provincie Friesland.

Visie
Onze visie is een Friesland waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor kinderen, geloven wij dat we met een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen in Friesland door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Fryslân streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen in Friesland. Het bestuur treedt in contact met goede doelen die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen. Het bestuur wil zich hierin laten bijstaan door een Raad van advies bestaande uit jongeren. Op www.cooperatiekring.nl zullen alle activiteiten en updates gepubliceerd worden alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle participanten en andere belangstellenden.

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit voor 2022-2024 is kansengelijkheid voor kinderen in Friesland. Uitgangspunt voor de bepaling van de thematische focus is de afweging van factoren als urgentie in het veld, de mogelijke impact van de financiële bijdrage van de stichting en de belangstelling van de bestuursleden. De thematische focus voor de eerste beleidsperiode is tot stand gekomen met input van interne en externe experts.

Kernactiviteiten

  • Verdiepen in en leren over thema
  • Organiseren van expertsessies, en participanten bijeenkomsten
  • Werven van participanten
  • Werven, selecteren en kiezen beneficiënten
  • Bijdragen middels financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
  • Monitoren en evalueren beneficiënten

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Fryslân is een geefkring die potentiele participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste jaar streeft de kring naar 30 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000,- in.Stichting Coöperatiekring Fryslân steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijke doelen of projecten in Friesland, welke worden gekozen middels stemmen door participanten.

Ook zogenaamde stille steuners zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Stille steuners voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

De werving van de eerste lichting participanten vindt plaats in het netwerk van Rabobank Friesland en het bestuur.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor kinderen in Friesland te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk te ontsluiten. Het bestuur is betrokken bij monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur, een geefkring met participanten en een Raad van advies gevormd door jongeren.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Fryslân bestaat uit de volgende leden:

  • Liesbeth van der Wal Voorzitter
  • Nynke Sibma Secretaris
  • Sjirk Huizinga Penningmeester
  • Bianca Akkerman-Joustra Bestuurslid

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Fryslân heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves aanhouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt middels een stemronde onder bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de bestedingen van de donatie is vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligdeomgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.