Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelingen. Echter neemt in heel Nederland de kansenongelijkheid toe, ook in en rond het onderwijs. Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van (schoolgaande) kinderen en jongeren.

Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe (SCGD) streeft naar bevordering van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen in de provincies Groningen en Drenthe. Het bestuur maakt een onafhankelijke analyse van de situatie in de regio en ontwikkelt een visie op de projecten die noodzakelijk zijn om hieraan bij te dragen.

Termijn
De stichting is opgericht in het najaar van 2023 en start in 2024 met de uitvoering van haar activiteiten. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2023 – 2026. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe beoogt het bevorderen van kansengelijkheid (onder andere) in het onderwijs en de randvoorwaarden hiervan voor kinderen en jongeren uit de provincies Groningen en Drenthe.

Visie
Onze visie is dat ieder kind de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelingen. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor deze kinderen, geloven wij dat we met een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor (schoolgaande) kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe streeft naar bevordering van gelijke kansen voor (schoolgaande) kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe, met specifieke aandacht voor de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen in een achterstandssituatie. Het bestuur treedt in contact met goede doelen die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen.

Op www.cooperatiekring.nl/groningendrenthe zullen alle activiteiten en updates gepubliceerd worden alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle participanten en andere belangstellenden.

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit voor 2023-2026 is de kansenongelijkheid binnen de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe. Uitgangspunt voor de bepaling van de thematische focus is de afweging van factoren als urgentie in het veld, de mogelijke impact van de financiële bijdrage van de stichting en de belangstelling van de bestuursleden. De thematische focus voor de eerste beleidsperiode is tot stand gekomen met input van interne en externe experts.

Kernactiviteiten

 • Verdiepen in en leren over het thema
 • Organiseren van expertsessies
 • Werven van participanten
 • Organiseren van bijeenkomsten van en voor participanten
 • Werven, selecteren en kiezen van projecten in lijn met de doelstelling
 • Bijdragen middels financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
 • Monitoren en evalueren gesubsidieerde projecten

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe is een geefkring die potentiële participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste jaar streeft de kring naar 30 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000,- in. Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijke doelen of projecten in de provincies Groningen en Drenthe e die gekozen worden door de participanten.

Ook zogenaamde stille steuners zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Stille steuners voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

De werving van de eerste lichting participanten vindt plaats in het netwerk van Rabobank kring Groningen-Drenthe en het bestuur.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor de doelgroep te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk te ontsluiten en vrijwilligerswerk uit te voeren bij betreffende beneficiënten. Het bestuur is betrokken bij monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met participanten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe bestaat uit de volgende leden:

 • Pim Loeff Voorzitter
 • Alex van Wamel Penningmeester
 • Kees-Jan Antuma Secretaris
 • Emo de Vries Bestuurslid
 • Ina Elzinga Bestuurslid

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Groningen-Drenthe heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves aanhouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt middels een stemronde onder bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de bestedingen van de donatie is vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.