Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelingen. Echter neemt in heel Nederland de kansenongelijkheid in en rond het onderwijs toe. Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe streeft naar bevordering van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen in deze regio. Het bestuur maakt een onafhankelijke analyse van de situatie in de stad en ontwikkelt een visie op de projecten die noodzakelijk zijn om hieraan bij te dragen.

De stichting is opgericht en gestart in 2023 met de uitvoering van activiteiten. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2023 – 2025. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe beoogt het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en de randvoorwaarden hiervan voor kinderen.

Visie
Onze visie is een regio waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelingen. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor deze kinderen, geloven wij dat we met een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen in de regio Groningen Drenthe door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe streeft naar bevordering van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen in de regio, met specifieke aandacht voor de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen in een achterstandssituatie. Het bestuur treedt in contact met goede doelen die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen.
Op www.cooperatiekring.nl/groningendrenthe zullen alle activiteiten en updates worden gepubliceerd alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle participanten en andere belangstellenden.

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit is de kansenongelijkheid binnen de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen in Groningen Drenthe. Uitgangspunt voor de bepaling van de thematische focus is de afweging van factoren als urgentie in het veld, de mogelijke impact van de financiële bijdrage van de stichting en de belangstelling van de bestuursleden. De thematische focus voor de eerste beleidsperiode is tot stand gekomen met input van interne en externe experts.

Kernactiviteiten

 • Verdiepen in en leren over thema
 • Organiseren van expertsessies en participanten bijeenkomsten
 • Werven van participanten
 • Werven, selecteren en kiezen beneficiënten
 • Bijdragen middels financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
 • Monitoren en evalueren beneficiënten

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe is een geefkring die potentiële participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste jaar streeft de kring naar 30 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000,- in. Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijk doelen of projecten in de regio, die worden gekozen middels stemmen.

Ook zogenaamde stille steuners zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Stille steuners voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

De werving van de eerste lichting participanten vindt plaats in het netwerk van Rabobank Groningen Drenthe en het bestuur.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen in de regio Groningen Drenthe te vergroten. Ook wordt gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk te ontsluiten en vrijwilligerswerk uit te voeren bij betreffende beneficiënten. Het bestuur is betrokken bij monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met participanten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuurslid projecten
 •  Bestuurslid deelnemers

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves worden aangehouden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt middels een stemronde onder bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan (een deel van) de gezamenlijke inleg wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de bestedingen van de schenking is vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.