Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden

Inleiding en termijn

Elke kind en jongere verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. In de omgeving Leiden-Haaglanden neemt echter de kansenongelijkheid in en rond het onderwijs toe.
Steeds vaker spelen achtergrond, de thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Stichting Coöperatiekring Leiden Haaglanden (SCLH) streeft naar de bevordering van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen in dit gebied. Maar ook voor voorschoolse kinderen hebben wij oog. Vanaf het tweede levensjaar is het al belangrijk dat kinderen naar de opvang gaan om sociale vaardigheden te leren en samen met andere kinderen te spelen.
Het bestuur maakt een onafhankelijke analyse van de situatie in een omgeving en ontwikkelt een visie op de projecten die noodzakelijk zijn om hieraan bij te dragen.

De Stichting is opgericht in 2022 en wil binnenkort graag starten met de uitvoering van activiteiten.
In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2022-2025. Bij veranderende omstandigheden wordt dit beleidsplan geactualiseerd.

Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden beoogt het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen vanaf 2 jaar tot verder schoolgaand in het onderwijs tot 23 jaar.

Visie
Wij streven naar een samenleving in Leiden-Haaglanden waarin elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid, willen wij met elkaar impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep.

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel het bevorderen van kansengelijkheid voor kinderen vanaf 2 jaar en verder schoolgaand tot 23 jaar in het gebied Leiden-Haaglanden door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden streeft naar bevordering van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen vanaf 2 jaar, met specifieke aandacht voor kinderen in achterstandssituaties. Het bestuur treedt in contact met goede doelen en maatschappelijke organisaties die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen. Wij denken hierbij aan rechtspersonen met (of uitzicht op) een ANBI status. Eenmalige projecten tot de grens van schenkbelasting kunnen ook in aanmerking komen.

Hierbij gaat het bestuur vooral op zoek naar projecten die via andere bronnen geen financiering of andere hulp kunnen krijgen. In de selectie van projecten staat het creëren van impact (op termijn) centraal.

Op de website van de Coöperatiekring worden alle activiteiten en updates gepubliceerd en ook informatie over de organisatie en bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle participanten en andere belangstellenden.

Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit voor 2022-2025 is de kansengelijkheid binnen de randvoorwaarden van onderwijs voor alle kinderen in Leiden-Haaglanden. Het bestuur heeft de mogelijkheid elk afzonderlijk jaar een sub-thema centraal te stellen in samenspraak met participanten. Uitgangspunt voor de bepaling van de thematische focus is de afweging van factoren als urgentie in het veld en impact van de financiële bijdrage van de Stichting.

Kernactiviteiten

 • Verdiepen in en leren over het thema
 • Organiseren van expertsessies, en participanten bijeenkomsten
 • Werven van participanten
 • Werven, selecteren en kiezen van beneficianten
 • Bevorderen van verbinding tussen de gekozen projecten en bestaande structuren
 • Bijdragen via financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
 • Monitoren en evalueren beneficianten

Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden is een geefkring die potentiële participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Participanten (deelnemers) leggen jaarlijks een bedrag van minimaal euro 1000 in en donateurs voor elk ander bedrag daarbeneden. Stichting Leiden-Haaglanden steunt jaarlijks een of meerdere maatschappelijke doelen of projecten in het Leiden-Haaglanden gebied welke worden gekozen via stemmen. Organisaties kunnen ook doneren.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor onze doelgroep te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk in te zetten en vrijwilligerswerk uit te voeren bij de monitoring en evaluatie van de projecten.

Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met participanten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden bestaat uit de volgende
leden:

 • Henny van Egmond Voorzitter
 • Esther Raats-Coster Secretaris
 • Peter Geers Penningmeester
 • Yasar Sazak Bestuurslid projecten
 • Lydie Vellema Bestuurslid deelnemers
 • Oukje Bizot Bestuurslid deelnemers

De bestuurders hebben geen stemrecht, verrichten hun taken onbezoldigd volgens een rooster van aftreden.

Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimumbedrag aan voorzieningen en reserves aangehouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt via een stemronde onder het bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de besteding van de donatie is vastgelegd. In het kader van impact gericht werken staat de lerende aanpak centraal waarbij het initiatief wordt gevraagd om de werkende elementen goed vast te leggen.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.

Versie vrijdag 8 april 2022