Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Limburg

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Echter neemt in Limburg (en heel Nederland) de kansenongelijkheid toe. Er is sprake van generatiearmoede en steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Stichting Coöperatiekring Limburg (SCL) streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het doorbreken van generatiearmoede in Limburg. Het bestuur maakt een onafhankelijke analyse van de situatie in de provincie en ontwikkelt een visie op de projecten die noodzakelijk zijn om hier zo veel mogelijk aan bij te dragen.

De stichting is opgericht in het voorjaar van 2023 en start halverwege 2023 met de uitvoering van activiteiten. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2023 – 2026. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Limburg beoogt het bevorderen van kansengelijkheid en de randvoorwaarden hiervan voor Limburgse kinderen en jongeren, hiermede tevens het doorbreken van hardnekkige generatiearmoede.

Visie
Onze visie is een Limburg waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht de omgeving waarin het kind opgroeit. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor deze kinderen en jongeren, geloven wij dat we met een groep intrinsiek gemotiveerde gelijkgezinden meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief voor onze doelgroep.

Statutaire doelstelling
De Stichting Coöperatiekring Limburg heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Limburg door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting bouwt, onderhoudt en stimuleert een geefkring die jaarlijks één of meer maatschappelijke doelen of projecten in de provincie Limburg ondersteunt met bedragen die gedoneerd zijn door de participanten.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Limburg streeft naar bevordering van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Limburg. Het bestuur treedt in contact met bestaande goede doelen of nieuwe initiatieven, zonder winstoogmerk, die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen.

Op www.cooperatiekring.nl/limburg zullen alle activiteiten, voorwaarden, criteria en updates gepubliceerd worden alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle leden van de geefkring en andere belangstellenden.

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit voor 2023-2026 is de kansenongelijkheid verminderen ten gunste van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Limburg.

Kernactiviteiten vanStichting Coöperatiekring Limburg

 • Verdiepen in en leren over het thema;
 • Organiseren van expertsessies, en participanten bijeenkomsten waarin tevens terugkoppeling van resultaten plaatsvindt (2 maal per jaar);
 • Werven van participanten;
 • Werven, selecteren en kiezen beneficiënten en initiatieven;
 • Bijdragen middels financiële middelen, advies, verbinden van netwerk en andere bevorderende activiteiten en initiatieven;
 • Monitoren en evalueren beneficiënten.

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Limburg is een geefkring die potentiële participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste jaar streeft de kring naar 30 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal €1.000,- in. Stichting Coöperatiekring Limburg steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijk doelen of projecten in de provincie Limburg welke worden gekozen middels stemmen.

Ook zogenaamde stille steuners zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Stille steuners voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

De werving van de eerste lichting participanten vindt plaats in het netwerk van Rabobank Limburg en het bestuur.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het eerste jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor kinderen en jongeren in Limburg te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk te ontsluiten en verbindingen tot stand te brengen met betreffende beneficiënten. Het bestuur is betrokken bij monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met participanten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Limburg bestaat uit de volgende leden:

 • Harm Wiertz Voorzitter
 • Adriane Keulen Vice-voorzitter
 • Gisela Lammers Secretaris
 • Paul van de Kruijs Penningmeester
 • Angelique Middeldorp Bestuurslid
 • Ine Creemers Bestuurslid
 • Ruud van den Tillaar Bestuurslid
 • Peter Peeters Bestuurslid

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Limburg heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves aangehouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt middels een stemronde onder bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan (een deel van) de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de bestedingen van de donatie is vastgelegd en de activiteiten en resultaten achteraf worden geëvalueerd (evt. middels een presentatie).

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.