Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Dit is echter niet vanzelfsprekend want er is in Nederland sprake van een toename van kansenongelijkheid. Ook in Midden-Brabant is de kansenongelijkheid groot en neemt toe. Deze kansenongelijkheid wordt vaak in de jeugdjaren al bepaald. Achtergrond, thuissituatie of financiën spelen een bepalende rol in de ontwikkeling van kinderen.

Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen en jongvolwassenen vanaf het eerste moment (-9 maanden tot 27 jaar). Het bestuur onderzoekt en beoordeelt de situatie in de verschillende gebieden van Midden-Brabant en ontwikkelt een visie op projecten die behulpzaam zijn om bij te dragen aan deze bevordering.

De stichting is opgericht op 20 juli 2023 en start in december 2023 met de werving van participanten. De uitvoering van activiteiten zal in 2024 van start gaan. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2024 – 2027. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant beoogt het bevorderen van kansengelijkheid in de breedste zin van het woord voor kinderen en jongvolwassenen in het werkgebied1.

Visie
Onze visie is dat wij vanuit vertrouwen en onder andere door het versterken van de sociale cohesie, de mogelijkheden voor kinderen en jongvolwassenen om zich optimaal te ontwikkelen, vergroten. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor deze doelgroep, geloven wij dat we met een groep gelijkgezinden meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen en jongvolwassenen in de regio Midden-Brabant (waaronder ook Altena-Bommelerwaard) door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen en jongvolwassenen in ons werkgebied. Hierbij willen wij de rol van aanjager en versneller van kansrijke projecten op ons nemen. Daarbij zullen we waar nodig buiten de gebruikelijke paden en/of systemen treden. Door ruimte te bieden aan experiment kunnen we impact vergroten. Participanten worden geworven in diverse netwerken in het werkgebied.

Het bestuur treedt in contact met goede doelen en initiatieven die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen. Op www.cooperatiekring.nl/midden-brabant zullen alle activiteiten en updates gepubliceerd worden alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle participanten en andere belangstellenden.

Wij handelen vanuit onze kernwaarden:

 • Laagdrempelig
 • Toegankelijk
 • Vertrouwen
 • Inclusief

Wij denken vanuit kansen in plaats van risico ‘s waarbij we de 10 beschermende factoren omarmen2. Deze factoren dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen en bieden tegenwicht aan risico’s waaraan kinderen en jongvolwassenen worden blootgesteld.

Het gaat hierbij om de volgende 10 factoren:

 1. Sociale binding
 2. Kansen voor betrokkenheid
 3. Prosociale normen
 4. Erkenning en waardering voor positief gedrag
 5. Steun van belangrijke volwassenen en voorzieningen in de omgeving
 6. Constructieve tijdsbesteding
 7. Competenties
 8. Cognitieve vaardigheden
 9. Schoolmotivatie ( Commitment to learning)
 10. Positieve identiteit

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

Per periode brengen we focus aan door een thema te omarmen. De prioriteiten voor 2024-2027 worden eind 2023 nader bepaald, mede aan de hand van de beschermende factoren. Uitgangspunten voor de bepaling van de thematische focus zijn factoren als urgentie in het veld en de mogelijke impact van de financiële bijdrage van de stichting. Daarnaast willen we een aanjager en versneller zijn vanuit een lerende organisatie.

Basisvoorwaarden waaraan projecten getoetst worden:

 • Het project draagt bij aan de doelstelling van de Coöperatiekring
 • Vertrouwen is de basis
 • Projecten dragen zoveel mogelijk bij aan systeemverandering
 • Durven experimenteren

De thematische focus voor de eerste beleidsperiode zal tot stand komen met input van interne en externe experts.

Kernactiviteiten bestuur

 • Verdiepen en leren over thema
 • Organiseren van expertsessies en participanten bijeenkomsten (kennisdeling)
 • Werven van participanten
 • Werven, selecteren en kiezen projecten
 • Bijdragen middels financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
 • Monitoren en evalueren projecten

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant is een geefkring die potentiële participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste volledige jaar streeft de kring naar 50 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000,- in. Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijke doelen of projecten in ons werkgebied welke worden gekozen middels stemmen.

Ook donateurs zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Donateurs voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar nemen niet deel aan de bijeenkomsten en hebben geen stemrecht. Bij donateurs is er geen ondergrens aan de donatie.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor kinderen en jongvolwassenen in Midden-Brabant te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk te ontsluiten en indien gewenst vrijwilligerswerk uit te voeren bij betreffende projecten. Het bestuur is betrokken bij monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisa􀆟e bestaat uit een bestuur en een geefkring met participanten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant bestaat uit de volgende leden:

 • Halima Özen Voorzitter
 • Hanneke Doll Penningmeester
 • Geertje Cousin Bestuurslid (aandachtspunt communicatie)
 • Gert van de Paal Bestuurslid
 • Chiara Riboch Bestuurslid
 • Arianne van der Lee Bestuurslid

Er wordt gewerkt met drie verschillende commissies: projecten, participanten en programma. Iedere commissie wordt door minimaal twee personen bemenst.

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Midden-Brabant heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves aangehouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt middels een stemronde onder bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de bestedingen van de donatie zijn vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.

1 Binnen het werkgebied vallen (d.d. 1 juli 2023) de gemeente die vallen onder de Rabobanken Altena-Bommelerwaard, ’s-Hertogenbosch en omstreken, Oss Bernheze, De Langstraat, Tilburg en omstreken en Hart van Brabant.

2 Publicatie NJI 2018, D. Ince, T. van Yperen, M. Valkestijn.