Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Ieder kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De kansenongelijkheid in en rond het onderwijs neemt echter toe. Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van kinderen.

Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar in Midden-Nederland. Het bestuur maakt een eigen en onafhankelijke analyse van de situatie in de regio en ontwikkelt een visie op de projecten die bij kunnen dragen aan meer kansengelijkheid.

De stichting is opgericht in de zomer van 2023. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, onze voorgenomen activiteiten en onze werkwijze voor de periode 2023 – 2026. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland beoogt het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en de randvoorwaarden hiervan voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar in de regio Midden-Nederland.

Visie
Onze visie is een regio Midden-Nederland waarin elk kind de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Door ons in deze Coöperatiekring te verenigen en door een actieve relatie aan te gaan met onze participanten én met de uitvoerende partners, denken wij meer impact te kunnen maken voor een betere toekomst voor onze doelgroep.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar in de regio Midden-Nederland door het ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Midden-Nederland, met specifieke aandacht voor de randvoorwaarden van onderwijs voor onze doelgroep in een achterstandssituatie. Het bestuur treedt in contact met initiatieven en goede doelen die in het veld actief zijn, maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor een financiële bijdrage in aanmerking komen en legt deze voor aan de participanten.

De Coöperatiekring functioneert als een actieve geefkring waarbij de gezamenlijke bijdragen meer impact hebben dan die van een individu. Zo ontstaat een directe relatie tussen de gift en het realiseren van kansen.

 • Wij zien voor zowel de coöperatiekring als de uitvoerende partijen een actieve rol, relatie en inbreng.
 • Wij staan open voor samenwerkingen met organisaties die zich in verschillende stadia van hun levenscyclus bevinden; nieuwe initiatieven, (door)groeiende organisaties en gevestigde organisaties.
 • Wij gaan zelf op zoek naar organisaties en initiatieven die bijdragen aan onze doelen en passen bij onze doelgroep; ook mogen partijen ons benaderen.
 • Wij geven bekendheid aan de Coöperatiekring via de gezamenlijke website van Coöperatiekring NL, voeren campagne in samenwerking met Rabobank en zorgen zelf voor bekendheid in ons netwerk.
 • Wij zetten ons actief in voor fondsenwerving; leads worden direct benaderd door de voorzitter. Ook zet ieder bestuurslid zich in om in zijn/haar netwerk participanten te werven.
Op www.cooperatiekring.nl zullen alle activiteiten en updates gepubliceerd worden alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle participanten en andere belangstellenden.

4. Inhoudelijke prioriteiten an activiteiten

De thematische prioriteit voor 2023-2026 is gelijke kansen binnen en rond het onderwijs creëren voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de regio Midden-Nederland. Uitgangspunt voor de bepaling van de thematische focus is de afweging van factoren als urgentie in het veld, de mogelijke impact van de financiële bijdrage van de stichting en de belangstelling van de participanten. De thematische focus voor de eerste beleidsperiode is tot stand gekomen met input van interne en externe experts.

Kernactiviteiten

 • Marktonderzoek thema in de regio
 • Werven van participanten
 • Werven, selecteren en kiezen beneficiënten
 • Bijdragen toekennen aan beneficiënten middels financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
 • Relatie onderhoud participanten en beneficiënten middels persoonlijk contact en (sociale) media
 • Monitoren en evalueren beneficiënten
 • Organiseren participanten bijeenkomsten met doel projectkeuze en terugkoppeling eerdere resultaten
 • Organiseren kennissessies met experts en ervaringsdeskundigen

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland is een geefkring die potentiële participanten via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname. Voor het eerste jaar streeft de kring naar 30 participanten. Participanten leggen jaarlijks een bedrag van minimaal €1.000 in. Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijk doelen of projecten in de eigen regio die worden gekozen door middel van stemming.

Ook zogenaamde stille participanten zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Stille participanten voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

De werving van de eerste participanten vindt plaats in het netwerk van Rabobank Rijn en Veenstromen, Gooi en Vechtstreek, Utrecht e.o, Utrechtse Waarden e.o, Amersfoort Eemland, Rijn en Heuvelrug, Randmeren en Gelderse Vallei en in het netwerk van het bestuur.

De participanten van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de gelijkwaardigheid in het onderwijs te vergroten voor onze doelgroep in Midden-Nederland. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de participanten door hun netwerk te ontsluiten en zich eventueel persoonlijk in te zetten voor beneficiënten. Het bestuur is betrokken bij de monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met participanten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland bestaat uit de volgende leden:

 • Haya Jaarsma Voorzitter
 • Eric Rijnders Secretaris
 • Michiel Bodt Bestuurslid Donateurs
 • Kaat Burbridge Bestuurslid Projecten
 • Catelijn Schönfeld Bestuurslid

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de participanten en overige baten. Er zal een minimum bedrag aan voorzieningen en reserves aangehouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt door middel van een stemronde onder bestuur en participanten minimaal één initiatief gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. De Coöperatiekring zal de grootte van de giften afstemmen op de fase van de aanvragende organisatie/initiatief. Voor toekenning van de giften, zal het bestuur inhoudelijke en administratieve criteria opstellen. We staan open voor zowel projectmatige als programmamatige bijdragen. Onze voorkeur ligt bij het versterken van organisaties voor het bereiken van hun doelen. Daar kan ook projectmatige financiering bij passen. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de besteding van de donatie is vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.