Beleidsplan Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord

1. Inleiding en termijn

Inleiding
Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Echter neemt in heel Nederland de kansenongelijkheid in en rond het onderwijs toe. Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van kinderen.

Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen in haar regio (bijlage 1). Het bestuur maakt een onafhankelijke analyse van de situatie in de regio en ontwikkelt een visie op de projecten die noodzakelijk zijn om hieraan bij te dragen.

De stichting is opgericht in december 2022 en start in 2023 met de uitvoering van activiteiten. In dit beleidsplan geven wij een beeld van onze missie, de beoogde activiteiten en de werkwijze voor de periode 2023 – 2026. Bij veranderende omstandigheden wordt dit plan geactualiseerd.

2. Missie, visie en doelstelling

Missie
Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord beoogt het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en de randvoorwaarden hiervan voor de kinderen uit deze regio.

Visie
Onze visie is dat elk kind in Noord-Holland Noord de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. In ons streven een bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor deze kinderen, geloven wij dat we met elkaar meer impact kunnen maken voor een beter toekomstperspectief van deze kinderen.

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen in de regio Noord-Holland Noord door het (financieel) ondersteunen van initiatieven daartoe, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3. Strategie en werkwijze

Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord streeft naar bevordering van gelijke kansen voor kinderen, met specifieke aandacht voor de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen in een achterstandssituatie. Het bestuur treedt in contact met goede doelen en initiatieven die in het veld actief zijn en maakt een eigen selectie van projecten die mogelijkerwijs voor financiering in aanmerking komen.

Op www.cooperatiekring.nl/nhn worden alle activiteiten en updates gepubliceerd alsmede informatie over de organisatie en het bestuur. Het beleidsplan en de toekomstige jaarverslagen zijn via deze website beschikbaar voor alle deelnemers en andere belangstellenden.

4. Inhoudelijke prioriteiten en activiteiten

De thematische prioriteit voor 2023-2026 is de kansenongelijkheid binnen de randvoorwaarden van onderwijs voor kinderen in Noord Holland Noord. Uitgangspunt voor de bepaling van de thematische focus is de afweging van factoren als urgentie in het veld, de mogelijke impact van de financiële bijdrage van de Stichting en de belangstelling van de bestuursleden. De thematische focus voor de eerste beleidsperiode is tot stand gekomen met input van interne en externe experts.

Kernactiviteiten

  • Verdiepen in en leren over het thema
  • Organiseren van expertsessies en bijeenkomsten voor deelnemers
  • Werven van deelnemers
  • Werven, selecteren en kiezen beneficianten
  • Bijdragen middels financiële middelen, advies en vrijwillige werkzaamheden
  • Monitoren en evalueren beneficianten

5. Werven van inkomsten

Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord is een geefkring die potentiële deelnemers via diverse kanalen inspireert en benadert voor deelname.
Voor het eerste jaar streeft de kring naar 30 deelnemers. Deelnemers leggen jaarlijks een bedrag van minimaal € 1.000,- in per deelnemer. Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord steunt jaarlijks één of meerdere maatschappelijk doelen of projecten in haar regio welke worden gekozen middels stemmen.

Ook zogenaamde stille deelnemers zijn welkom om zich aan het doel van de Coöperatiekring te verbinden. Stille deelnemers voelen zich betrokken bij de missie van de stichting, maar hebben niet de tijd of behoefte om aan de bijeenkomsten deel te nemen.
De werving van de eerste lichting deelnemers vindt plaats in het netwerk van Rabobank Noord-Holland Noord en het bestuur.

De deelnemers van de Coöperatiekring maken gedurende het jaar kennis met de doelstelling en inspirerende oplossingen om de kansengelijkheid voor kinderen in de regio Noord-Holland Noord te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar betrokkenheid van de deelnemers door hun netwerk te ontsluiten en vrijwilligerswerk uit te voeren bij betreffende beneficianten. Het bestuur is betrokken bij monitoring en evaluatie van de projecten.

6. Organisatie en bestuur

De organisatie bestaat uit een bestuur en een geefkring met deelnemers.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord bestaat uit vijf leden die onderling de rollen en taken van voorzitter, secretaris, penningmeester, projecten en deelnemers verdelen. De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd en treden af volgens een rooster van aftreden.

7. Beheer financiën en bestedingen

Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door jaarlijkse bijdragen van de deelnemers en overige baten. Er zal een minimumbedrag aan voorzieningen en reserves aanhouden worden zodat aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.

Elk kalenderjaar wordt middels een stemronde onder bestuur en deelnemers minimaal één initiatief gekozen waaraan de gezamenlijke inleg als donatie wordt besteed. Met de verkozen organisatie wordt een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de voorwaarden voor de bestedingen van de donatie is vastgelegd.

Het bestuur monitort en borgt het vermogen volgens de heersende normen binnen een beveiligde omgeving en beheert het vermogen zoals vastgelegd in de statuten.